MOTOROLA VHF/UHF XIR 8668I & 8660I

Merk :

Eropa

Tipe :

  • P8668I
  • P8660I